નોટિસ .

અમદાવાદ બીઆરટીએસ એ અમદાવાદ, ગુજરાત, ભારતમાં ચાલતી બસ રેપિડ ટ્રાન્ઝિટ સિસ્ટમ છે. તે અમદાવાદના મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની પેટાકંપની અમદાવાદ જનમાર્ગ લિમિટેડ દ્વારા સંચાલિત છે.

.
.

ટિકિટિંગ

* Luggage more than 5 Kgs will be charged at the station.

Plan No : {{$index+1}}

{{card.startName}} {{card.startPointEta| date:'h:mma'}}

{{card.endName}} {{card.endPointEta| date:'h:mma'}}

{{card.routeCode}}
{{card.distance}} K.M

{{card.duration}} Min

Plan No : {{$index+1}}

...

{{card.startName}} {{card.startPointEta| date:'h:mma'}}

{{card.endName}} {{card.endPointEta| date:'h:mma'}}

{{card.distance}} K.M

{{card.duration}} Min

* There is a change over in this plan.